بلاگ

ساخت دیوار های ضد سرقت

ساخت دیوار های ضد سرقت

ساخت دیوار های ضد سرقت

ساخت دیوار های نازک و بلند-دیوارهای ضد دستبرد یا ضد سرقت

چندی پیش یکی از مهندسین عمران از شهرستان سیرجان دو مشکل را با کارشناسان ما در میان گذاشتند و همفکری و چاره اندیشی برای رفع این مشکل را خواستار شد

یکی ازاین مشکلات جا به جا شدن دیوارهای جان پناهی بود که بام چند مجتمع مسکونی در یک شهرستان در اثر زمین لرزه تکان خورده و جا به جا شده بودند و احتمال فروریختن آنها میرفت

 

مشکل دوم زیان هایی بود که باغداران پسته،دزدان شبانه از روی دیوارها به درون باغ رفته و پس از پر کردن کیسه های خود از همان راه می گریختند

بنابراین برخی از باغداران ثمره یک سال تلاش خود را یک شبه از دست می دادند و هر درختی که توسط دزدان از پسته خالی میشد زیان قابل توجهی را به ایشان وارد می آورد

پس از بررسی های موشکافانه آشکار شد که ضخامت دیوارهای پسته را بالا کشیده و پس از گداشتن آنها بر روی دیوار،جابه جا شده،کیسه را به پایین فرستاده و خود نیز در کمال ایمنی پایین پریده و از محل دور شوند

 

روش دیگری که دزدان برگزیده سوراخ کردن پایین دیوار و عبور از آن بود

بنابراین برای جلوگیری از وارد شدن دزدان به باغ ها،دیوار باغ باید از دو ویژگی مهم زیر برخوردار باشد

1-تا جای ممکن نازک و مقاوم باشد

2-نتوان به اسانی ان را سوراخ کرد

 

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻙ ﺷﺪﻥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗُﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘِﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻧﺪ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩﻳﺪ  .ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﺪﺍ، ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺩﺧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺯﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘِﻲ ﻭ ﺑﺪﻧﻪﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .  

 

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﺟﺮﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻮﺩِﻥ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ِﭘﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻜﺠﺎ ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﮔﺮﺩﻧﺪ . ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺰﻱ ﺭﻭﻓﻴﻜﺲ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﻮﻥ )ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ما (، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻙﻫﺎﻱ ﺳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :

 

ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺭﻭﻓﻴﻜﺲ

ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 

الف-  کندن خاک در راستای دیوار به گودی حدود 30 سانتی متر

ب-کندن چاله های کوچک برای کاشتن پایه ستون تولیدی

پ-کوبیدن پایه ستون تولیدی در چاله های اماده

ت-نصب ستون های فلزی

 

ﻧﺒﺸﻲﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻕ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﺰﻩ ﺧﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺟﺎﻥ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺗﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻭﻓﻴﻜﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺳﺮ ﺩﺍﺩ

ث-نصب قالب روفیکس با سر دادن آن به داخل شکاف بین دو نبشی نصب شده برروی جان ستون ها

ج-بتن ریزی درون کانال ساختن شناژ بتنی دیوار

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻨﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ، ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭ ﺳﻤﺖ ﺁﻥ، ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺘﻨﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﺴﻲ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ!

 

ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﻣﻼﺕ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﺑﺎ ﻓﺮﻭ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩ

دیدگاه خود را بیان کنید