بلاگ

ساخت مخازن و استخر های بتنی در روی زمین

ساخت مخازن و استخر های بتنی در روی زمین

ساخت مخازن و استخر های بتنی در روی زمین

ساخت دیواره انباشتگاه ها (مخازن) و استخرهای بتنی برپاشده (مستقر)در روی زمین

بسیاری از انباشتگاه های بتنی به شکل استوانه مکعب و یا مکعب مستطیل هستند که قالب بتن برای انها با توجه به هندسه آن ساخته میشود.ساخت این قالب ها و همینطور بستن،بازکردن،جمع اوری و نگهداری انها نیازمند نیروی انسانی ،هزینه بالا و فضای کافی برای انبار کردن میباشد

چه بسا که توجه شکل هندسی ویژه یک انباشتگاه قالب آن تنها یک بار استفاده شود که در این صورت به سختی دارای توجیه اقتصادی خواهد بود

در اینجا نیز قالب روفیکس یک بار دیگر توانایی خود را به صورت چشمگیری نشان داده است

قالب بندی انباشتگاه با روفیکس نیز ماننذ قالب های فلزی متداول دربرگیرنده کارهایی مانند بستن قالب سطح درونی و همینطور سطح بیرونی انباشتگاه است

گاهی باید دیواره انباشتگاه تا بلندای معینی از سطح زمین دارای ضخامت بیشتری باشد تا بتواند در برابر نیروی برامده از فشار هیدرواستاتیک پایداری لازم را داشته باشد

در این صورت روفیکس برای قالب بندی لایه بیرونی این بخش نیز به کار خواهد امد

 

اگرچه روفیکس نسل اول در بیشتر موارد مصرفی که برایش تعریف شده تنها به عنوان قالب در نطر گرفته میشود و از مقاومت مکانیکی ان باید صرف نطر شود،در چند مورد ویژه میتوان مقطع پولادی آن را به عنوان بخشی از عامل تقویتی (آرماتور) به حساب اورد

یکی از این موارد،هنگامی است که روفیکس در حجم قابل توجهی از بتن مدفون میشود به این صورت برخلاف موقعی که مانند سقف مرکب یا دال دوطرفه که احتمال لغزش bond failure  بین روفیکس و بتن وجود دارد، در این حالت بتن از هر دو سو در داخل چشمه های روفیکس پنجه انداخته و با آن درگیر شده است

 درواقع بتن موجود در دوطرف روفیکس با یکدیگر یکپارچه میشوند بصورتی که جدا شدن انها از یکدیگر امکان پذیر نمیباشد

این امتیاز هنگام استفاده داز روفیکس نسل اول میتوان برای ساختن درزهای اجرایی و یا مقاطع انفصال construction joints  نیز قابل استفاده است

به این صورت میتوان از روفیکس هم به عنوان قالب و هم به عنوان همه و یا بخشی از فولاد تقویتی در سازه استفاده کرد

 

 

 

توضیح:

مقاومت مکانیکی روفیکس نسل اول در حالت مدفون در بتن

یکی از مواقعی که میتوان قالب فلزی روفیکس نسل اول را به عنوان همه و یا بخشی از فولاد تقویتی نیز به کارگرفت

هنگامی است که کاملا در بتن مدفون شود

یکی از نقاط ضعفی که باعث میشود روفیکس نسل اول نتوان در ساخت سقف های کامپوزیت از دیدگاه سازه ای مطرح کرد،آن است که معمولا قالب روفیکس از یک سمت با بتن درگیر است که میتواند هنگام بارگذاری دچار لغزش bond failure  شده و از بتن جدا شود

در شرایطی که روفیکس در داخل بتن مدفون میگردد.این ضعف به کلی برطرف میگردد و اگر چنانچه برای پدیده خوردگی نیز پاره اندیشی شود مانند استفاده از گالوانیزه آن و زدن ضد زنگ مناسب به آن پیش از بتن ریزی در این شرایط استثنایی از این محصول میتوان هم به عنوان قالب و هم ب عنوان بخشی از فولاد تقویتی (آرماتور) استفاده کرد

باید توجه داشت که برخلاف میلگرد که اگر سطح آن با ضد زنگ آغشته شود،گیرایی آن با بتن کاهش می یابد،زدن ضد زنگ به روفیکس اثری در درگیری آن با بتن نخواهد داشت زیرا مقاومت در برابر لغزش برخلاف میلگرد آرماتور(که در اثر تماس سطحی بین میلگرد و بتن رخ میدهد) از طریق درگیر شدن سنگدانه ها و بتن در شبکه روفیکس صورت میگیرد

برای نمونه بخش های مربوط به ساخت دیوار نگهدارنده(حایل)دیواره استخر ها و مخازن را بخوانید

 

توضیح:بهترین حالت درگیری بتن با میلگرد وقتی است که سطح میلگرد صاف نباشد

به همین دلیل،برای جلوگیری از لغزش معمولا از میلگرد آجدار استفاده میشود.اگر میلگرد آرماتور را با ضد زنگ پوشش دهنده،لایه نازک ضد زنگ روی میلگرد موجب کاهش چسبندگی بتن به آن میشود                                  

دیدگاه خود را بیان کنید