بلاگ

ساخت نماي دیوار پیرامونی با روفیکس

ساخت نماي دیوار پیرامونی با روفیکس

ساخت نماي دیوار پیرامونی با روفیکس

ساخت نماي دیوار پیرامونی با روفیکس

یکی از پروژه هایی که در آن از روفیکس براي ساختن نما استفاده شد، پروژه مسکونی سپهر در شهر کاشان بود. در این پروژه، پس از بررسیهاي بسیار در باره انتخاب نما براي تصمیم گرفته شد که از روفیکس استفاده شود. با توجه به نرخ مصالح مختلف براي نما، آقاي مهندس یزدان با یک حرکت ابتکاري توانست با کمترین هزینه نماي زیبایی را براي این ساختمان طراحی کند. از آنجایی که اسکلت این بنا بتنی بود، پس از ساختن دیوارهاي پیرامونی، دو دو رنگ بودن ستونها و پوترهاي بتنی نسبت به دیوار پیرامونی به روشنی آشکار بود.

          

 

براي پوشاندن ستونها و پوترهاي بتنی، قابهاي فلزي ساده اي ساخته شدند. این قابها به وسیله براکتهاي قابل تنظیمی که با پروفیل قوطی مانند شکل زیر ساخته شده بودند به بدنه اسکلت ساختمان نصب شدند