بلاگ

ساخت پوشش بام های هموار (صاف) با روفیکس نسل اول

ساخت پوشش بام های هموار (صاف) با روفیکس نسل اول

ساخت پوشش بام های هموار (صاف) با روفیکس نسل اول

ساخت پوشش بام های هموار (صاف) با روفیکس نسل اول

پروژه ساختمان های معدن ستاره تبرستان در مازندران طراحی و اجرا توسط اقای مهندس بابک یزدان

بزرگترین دهانه بام 6 متر_تیرهای فرعی:پروفیل قوطی 10mm X 40mm  ضخامت دال بتنی 4 cm

کل ضخامت بام 14m وزن بام 120 kg/m

هنگام بتن ریزی این بام ارتفاع محور میانی کمی بالاتر گرفته شد. به این صورت پس از انجام عملیات نیازی به کف سازی و شیب بندی نبود