بلاگ

طرح مقدماتی ساخت تونل هاي مشترك تأسیسات شهری

طرح مقدماتی ساخت تونل هاي مشترك تأسیسات شهری

طرح مقدماتی ساخت تونل هاي مشترك تأسیسات شهری

طرح مقدماتی ساخت تونل هاي مشترك تأسیسات شهری

 

انجام این پروژه با استفاده از روش نصب قطعات پیش ساخته کالوِرت (Culvert)و همینطور با روش قالب بندي سنتی و بتن ریزيِ درجا از نظر فنی و اقتصادي توسط مهندسین بررسی شده است. در این گزارش، ابتدا بطور خلاصه به نقاط توان و ضعف این دو روش خواهیم پرداخت. سپس، سیستمِ نوینِ "تونل با روفیکس" با استفاده از قالب فلزي روفیکس (نسل اول) معرفی میگردد. در پایان، امتیازات این سیستم با روش پیش ساخته مقایسه خواهد شد.

الف: استفاده از قطعات پیش ساخته کالوِرت- نکته هاي مهمی که در باره این روش باید بررسی شوند عبارتند از:

 -1ساختن قالبهاي فلزي: این قالبها با توجه به هندسه مقطعی که براي آنها طراحی شده توسط نیروي ماهر (قالبساز) ساخته میشوند. هزینه مواد مصرفی و مزد تولید این قالبها قابل توجه میباشد. افزونِ برآن، ابعاد و اندازه هاي این قالبها به اقتضاي محل استفاده از کالوِرت (شاخه هاي اصلی زیر خیابانهاي عریض – شاخه هاي فرعی زیر کوچه ها و معابر فرعی) متنوع میباشد که به پیچیدگیِ پروژه میافزاید.

با توجه به مقیاس عظیم این پروژه، تعداد قالب مورد نیاز براي تأمین سرعت اجرا بسیار بالا میباشد. افزایش تعداد قالبها، تعمیرات و نگهداري و دشواريهاي مربوط به استفاده از آنها هزینه ها را دوچندان میکند.

         

 

 

-2میلگردهاي آرماتور: خریداري و انبارکردن، بافتن و آماده سازيِ آرماتورها و گذاشتنِ آنها در داخل قالبها نیز نیازمند نیروي ماهر بوده و فضاي مناسبی را در کارخانه براي انجام این عملیات میطلبد.

-3قالب بندي و بتن ریزي ساخت قطعات: بستن قالبها، بتن ریزي آنها، انتظار براي رسیدنِ بتن به مقاومت سازهاي و سپس بازکردن قالبها مستلزم نیروي کار و صرف زمان قابل توجهی میباشد.

-4قالب بندي و بتن ریزي ساخت قطعات: بستن قالبها، بتن ریزي آنها، انتظار براي رسیدنِ بتن به مقاومت سازهاي و سپس بازکردن قالبها مستلزم نیروي کار و صرف زمان قابل توجهی میباشد.

-5جابجایی و انبارکردن قطعات پیش ساخته: جابجایی قطعات و نگهداري آنها نیازمند فضاي نسبتاً زیادي است که در محیط شهري تأمین این فضا آسان نیست.

                 

5--حمل قطعات از کارخانه به محل نصب: با توجه به ابعاد و اندازه هاي قطعات پیش ساخته کالوِرت، نمیتوان تعداد زیادي (حتی کوچکترین انواع آنها) را بر روي یک کامیون یا یک تریلی به محل نصب انتقال داد. در اینجا باید به هزینه هاي بارگیري، ترابري و پیاده کردن قطعات در محل نصب توجه خاصی داشت. ضایعات بارگیري، حمل و تخلیه نیز باید در نظر گرفته شود

6- نصب: توجه به سه نکته مهمِ زیر براي نصب کالوِرتهاي پیش ساخته کارخانهاي ضروري میباشد

: a در بیشتر موارد، نمیتوان این قطعات پیش ساخته را در کنار محل نصب انبار کرد. محدودیت فضا در خیابانها و کوچه ها این اجازه را نمیدهد. بنابراین حضور همزمانِ کامیون و جرثقیل براي پیاده کردن و گذاشتن کالوِرتها در محل نصب ضروري میباشد.

: b بهترین حالت براي حفظ تعادل جرثقیل، قرار گرفتن در کنار ترانشه است که این نیز در بیشتر موارد به علت محدودیت عرض خیابان و کوچه امکانپذیر نمیباشد.