بلاگ

فرم پذیری قالب روفیکس (نسل اول)

فرم پذیری قالب روفیکس (نسل اول)

فرم پذیری قالب روفیکس (نسل اول)

فرم پذیری قالب روفیکس (نسل اول)

قالب فلزي روفيكس (نسل اول) در يك راستا (در راستاي طول آن) داراي مقاومت خمشي بالايي است و در راستاي ديگر (در عرض) قابليت انعطاف بسيار چشمگيري دارد بطوري كه مي توان آن را لوله كرد، از درون فضاي تنگ گذراند و دوباره آن را به فُرم دلخواه درآورد. اين توانايي روفيكس موجب شده كه معماران و مهندسين عمران بتوانند خلاقيت هاي خود را براي طراحي و ساخت سازه هاي گوناگون و پيچيده متجلي سازند. تصويرهاي زير برخي از نمونه هاي طراحي شده و اجرا شده را در كشورهاي صنعتي و همينطور در ايران نشان مي دهند.

 

چند نمونه انجام شده در اروپا و خاورمیانه