بلاگ

ویژگی های شیمیایی روفیکس(نسل اول)

ویژگی های شیمیایی روفیکس(نسل اول)

ویژگی های شیمیایی روفیکس(نسل اول)

روفیکس(نسل اول) با ورق فولادی بدون روکش ساخته میشود.در اینجا شایسته است گفته شود که بر خلاف باور عموم که روفیکس(و یا نوع ابتدایی آن یعنی رابیتس)گالوانیزه در برابر خوردگی مقاوم تر است،این ادعا هنگامی درست است که همه سطوح آن دارای پوشش باشند در صورتی که هنگام تولید،ورق فلزی روکش دار بوسیله قالب های سنبه و ماتریس پانچ میشود و مقطع برش خورده نوارهای نازک(پره های)آن از هیچ پوششی برخوردار نیستند و در جای نمناک،خوردگی از همین بخش ها به درون جسم روفیکس (و یا رابیتس) نفوذ کرده و واکنش های شیمیایی موجب زنگ زدگی تدریجی آن میشود

                                   

در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ روﻓﯿﮑﺲ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر راﺑﯿﺘﺲ (ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه )ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮع ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ آن اﺳﺖ . ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  "Cathodic protection"ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ، ﭘﺎﺷﺶ ﺿﺪزﻧﮓ ﺑﻪ روﻓﯿﮑﺲ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ دوم روﻓﯿﮑﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد

دیدگاه خود را بیان کنید